Logowanie

Tytuł:

uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyrzeczu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1567
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

UCHWAŁA NR CXXXIII/364/10 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.1) ) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr CXI/323/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Osoby, które zgodnie z protokołami uzgodnień deklarują nabycie własności lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych z 95% albo z 85% bonifikatą, wpłacają na rachunek Gminy cenę równą odpowiednio 5% albo 15% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, albo też pierwszą ratę w wysokości uzgodnionej między stronami, przed zawarciem umowy notarialnej. 2. Kupujący, oprócz ceny sprzedaży, ponosi zryczałtowane koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w wysokości ustalonej w umowie zawartej z wybranym w drodze przetargu rzeczoznawcą majątkowym, które nie podlegają zwrotowi w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży lokalu lub budynku jednorodzinnego z przyczyn leżących po jego stronie. 3. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, która po zastosowaniu odpowiedniej bonifikaty przekracza kwotę 8.000,00 zł, może być rozłożona na 3 raty z tym, że pierwsza rata nie może być niższa niż 40% tak obniżonej ceny, a okres spłaty pozostałej części ceny nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu równemu stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rada Miejska Komisarz Rządowy Marian Sierpatowski

1) Zmiany 2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963 i Nr 155 poz. 1043. tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

Id: WWAYN-ZLUBT-RAUDV-MEAXP-MCTJU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr CXI/323/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.871

  uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

 • uchwała nr LI/543/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów

 • uchwała nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • uchwała nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011

 • uchwała nr LI/540/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.