Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Gminy Lubrza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1570
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/240/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza:

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatku (w zł) GRUNTY 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowejdziałalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego pozostałe Przedmiot opodatkowania 0,73 1 m2powierzchni Jednostkaopodatkowania

2. 3. 4 Lp.

3,87 0,34 0,31 Stawka podatku (w zł) 0,62 18,45

1 ha powierzchni 1 m? powierzchni 1 m? powierzchni Jednostka opodatkowania

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

5. 6.

mieszkalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacjepożytku publicznego

1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej

7. 8. 9.

9,44 4,09 6,79 6,66 5,86 3,07

1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej 1 m? powierzchni użytkowej Jednostka opodatkowania

10. letniskowe 11. garaże 12. pozostałe Lp. Przedmiot opodatkowania

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Stawka podatku (w zł) 2%

13. pozostałe

wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3,4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst Strona 1

Id: RCNVC-DHKKJ-HACMV-DBDTH-BPPWU. Podpisany

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 139, poz. 1969 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 148 poz. 2167). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obwiązuje od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Skonieczek

Id: RCNVC-DHKKJ-HACMV-DBDTH-BPPWU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XX/148/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubrza Nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XVIII/133/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXIX/209/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

 • uchwała nr LI/543/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.