Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Gminy Lubrza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1571
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL/241/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) uchwala się, co następuje: § 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą: 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,50 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 019,55 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 134,00 zł 2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 470,00 zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały. 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego a) od 7 ton do 10 ton włącznie 1 212,75 zł b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 1 386,00 zł 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały. 7. Ustala się wysokość podatku od środków transportowych dla autobusów: a) mniejszej niż 30 miejsc 1 365,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 905,75 zł § 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 139 poz. 1971 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 148 poz. 2169). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

Id: BWGMH-FWJOT-ZFBRT-RWPLX-EKIJV. Podpisany

Strona 1

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Skonieczek

Id: BWGMH-FWJOT-ZFBRT-RWPLX-EKIJV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i grunty nierolnicze, stanowiące własność gminy Lubrza

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.