Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Gminy w Przewozie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1572
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/235/2010 RADY GMINY W PRZEWOZIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 21,05zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 4,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem : - garaży, dla których stawka wynosi 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli ? 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ?7. 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle : 1) zajęte na prowadzenie cmentarzy, 2) zajęte na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, 3) zajęte pod urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 4) zajęte na prowadzenie targowisk, 5) stanowiące komunalny zasób mieszkaniowy. 3. Zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części wynajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ). § 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych. 2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów. 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od pobranych osobiście należności z tytułu podatku od nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009 r. ze zmianami w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Id: BRXMH-RGFDW-RKEKF-TWUCO-YWGCM. Podpisany Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Id: BRXMH-RGFDW-RKEKF-TWUCO-YWGCM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/197 /2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.1101

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3295

  uchwała nr XVI/62/2011 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3495

  uchwała nr XV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.

 • uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.