Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Gminy w Przewozie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1573
Hasła:podatek od posiadania psów

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2010 RADY GMINY W PRZEWOZIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. § 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 50,00 zł za każdego psa. 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania z góry do 15 maja każdego roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. § 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów. 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 20% od pobranych osobiście należności z tytułu opłaty od posiadania psów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Traci moc uchwała Nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.

Id: IGMHC-STKYD-ELXJZ-VWMJK-EXTWO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3228

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Przedawnienie należności za jazdę bez biletu

  Jaki jest okres przedawnienia mandatu za jazdę koleją bez biletu? 3 lata? Które przepisy rozstrzygają powyższą kwestię?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.

 • uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.