Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-10-13
Organ wydający:Rada Gminy Krzywda
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 109 pozycja: 1998
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA NR XXXVII/241/10 RADY GMINY KRZYWDA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Krzywda uchwala, co następuje § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda, stanowiący załącznik do do niniejszej uchwały § 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XL/250/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda oraz Uchwała Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007r. Nr 32, poz. 893). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Czerniec

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Id: TUNHR-WMLJG-UOWLT-EGNQI-SHQCV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/360/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Miastu Kraśnik oraz jego jednostkom organizacyjnym.

 • uchwała nr XXXV/230/10 Rady Gminy Karczmiska z dnia 16 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Karczmiska.

 • uchwała nr XLVIII/243/10 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Gorzków z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gorzków na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • uchwała nr XXXIII/217/10 Rady Gminy Garbów z dnia 9 września 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.