Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-10-13
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 111 pozycja: 2031
Hasła:sieci szkół

UCHWAŁA NR XLVIII/277/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/256/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1528). § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2010r. Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik.pdf Załącznik do Uchwałay Nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Id: DMRVV-RYDTS-WRRED-UHCNR-HNEJH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 września 2011r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVIII/267/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XL/249/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 • uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy Żmudź z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr LVI/375/2010 Rady Gminy Wólka z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Wólka.

 • uchwała nr XLIII-316/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV ? 210/2009 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw obowiązującego na terenie Gminy Urzędów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.