Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/190/09 Rady Gminy Puławy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-11
Organ wydający:Rada Gminy Puławy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 11 pozycja: 215
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVI/190/09 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) ? Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,47 zł od 1 m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,04 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 0,12 zł od 1 m? powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,45 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 11,50 zł od 1 m ? powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,57 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 2,50 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, 3) od budowli - 2 % ich wartości. §2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy. §4 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Dzwonkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Puławy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/228/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Puławy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Puławy z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Puławy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/18/10 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/520/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Puławy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/228/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XXXIII/221/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

 • uchwała nr XXXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.

 • uchwała nr XXXIII/218/09 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nałęczów w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.