Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/459/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-10-22
Organ wydający:Rada Miejska w Zamościu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 117 pozycja: 2095
Hasła:usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR XLV/459/10 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)Rada Miejska w Zamościu uchwala co następuje: § 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała XXI/193/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 czerwca 2008 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Załącznik do Uchwały Nr XLV/459/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik do Uchwały nr XLV/459/10

Id: OGJCD-RSOBY-ZSZJL-POJLR-BRYSG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1278

  uchwała nr VII/38/11 Rada Gminy Żurawica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1434

  uchwała nr LIII/315/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwala nr XL/199/2010 Rady Gminy Wohyń z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwala nr XXXVIII/250/10 Rady Gminy Sawin z dnia 20 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Sawin

 • uchwala nr L/294/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

 • uchwała nr XXXIV/214/10 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010

 • uchwala nr XXXIX/164/2010 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.