Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/152/2009 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku do nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-15
Organ wydający:Rada Gminy Rudnik
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 14 pozycja: 302
Hasła:podatek od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XXXIII/152/2009 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm./ oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /M. P. Nr 52, poz.742/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§1 Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,69 zł od 1 m2 powierzchni, b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,04 od 1 ha powierzchni, c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 0,39 zł od 1 m2 powierzchni. 2. od budynków lub ich części: a/ mieszkalnych ? 0,65 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 16,00 od 1 m2 powierzchni u ytkowej, c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,57 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego -6,88 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, 3. od budowli ? 2% ich wartości.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Kucharski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/196/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudnik na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2679

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3238

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.95.1527

  uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.211.370

  sprawozdanie Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2011r. Przedstawiam sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/151/2009 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2010 rok

 • uchwała nr XXXVIII/219/09 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2009r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 • uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Poniatowa.

 • uchwała nr XXXV/188/09 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXV/187/09 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.