Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/125/2009 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-15
Organ wydający:Rada Gminy Sławatycze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 14 pozycja: 309
Hasła:podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXI /125 / 2009 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,75 zł od l ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego: 0,35 zł od l m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych: 0,42zł od l m2 powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 17,00 zł od l m2 powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 8,86 zł od l m2 powierzchni u ytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 3,60 zł od l m2 powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 3,32 zł od l m2 powierzchni u ytkowej, 3) od budowli - 2 % ich wartości. §2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy §4 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Chomiczewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/289/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Jeziorzany z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jeziorzany na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/241/10 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Janowiec w 2011 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/254/2010 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy Rybczewice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

 • uchwała nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Rybczewice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

 • uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy Rybczewice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2010 r.

 • uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Rybczewice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2010.

 • uchwała nr XXXIII/157/2009 Rady Gminy Rybczewice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.