Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2510
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LI/292/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.Nr 55, poz.755), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 1)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m? powierzchni; 2)od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 12,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,50 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 3,20 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; 3)od budowli - 2% ich wartości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: XPLME-DKFJY-XLLXI-XWSCB-RDZCC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/14/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/116/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 • uchwała nr XXXIV/295/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica Wschodnia na rok 2011.

 • uchwała nr XXXIV/294/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • uchwała nr LXXI/435/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin.

 • uchwała nr LXXI/434/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.