Logowanie

Tytuł:

uchwała nr L/286/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 150 pozycja: 2589
Hasła:oświata i wychowanie,dodatki mieszkaniowe

UCHWAŁA NR L/286/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zarządem ZNP Oddział Powiatowy w Białej Podlaskiej, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 68, poz. 1641) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 6 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela wynosi od 3% do 80% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z najwyższymi kwalifikacjami", 2) § 10 ust. 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: "2. Dodatek funkcyjny dyrektora danej szkoły wynosi: 1) do 7 oddziałów - od 35 do 75%; 2) od 8-9 oddziałów- od 45 do 80%; 3) powyżej 9 oddziałów - od 55 do 80% - wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z najwyższymi kwalifikacjami". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: GLBTV-QSJMJ-WZLCL-TGKLH-RQYEF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5844

  uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.665

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4252

  uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.

 • DZ. URZ. 2009.207.1730

  uchwała nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.785

  uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/207/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr XLV/205/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XLV/204/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XXXIII/215/2010 Rady Gminy Kodeń z dnia 4 października 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.