Logowanie

Tytuł:

uchwała nr L/290/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 150 pozycja: 2590
Hasła:wolontariat

UCHWAŁA NR L/290/10 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "organizacjami pożytku publicznego". § 2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. § 4. Konsultacje zarządza Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski określając w szczególności: 1)przedmiot konsultacji 2)formę przeprowadzania konsultacji 3)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji § 5. 1. Informację o rozpoczęciu i zakończeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym 3 dni przed jej rozpoczęciem. § 6. 1. Konsultacja odbywa się w formie pisemnej poprzez złożenie w określonym terminie przez organizacje pożytku publicznego pisemnej opinii w sprawie poddanej konsultacji, przesłanej drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo złożonej bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy. 2. Projekt uchwały poddanej konsultacji umieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy bądź przesyła organizacjom pożytku publicznego z podaniem terminu zgłaszania opinii i uwag. 3. Konsultacja może się odbyć w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz opinie organizacji pożytku publicznego. § 7. 1. Z przeprowadzonej konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz jej wyniki. 2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości publicznej w sposób określony w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji. § 8. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Rady Gminy. § 9. Konsultację uważa się za ważną bez względu na liczbę uczestniczących w niej organizacji pożytku publicznego, jeżeli została przeprowadzona w sposób zgodny z niniejszą uchwałą. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

Id: YYZDS-WZJVY-IFJNS-GNFJO-WWDHI. Podpisany

Strona 1

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: YYZDS-WZJVY-IFJNS-GNFJO-WWDHI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.549

  uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1113

  uchwała nr XVI/77/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.4.119

  uchwała nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr L/286/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski

 • uchwała nr XLV/207/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr XLV/205/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XLV/204/2010 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.