Logowanie

Tytuł:

uchwała nr Ne XXXIII/243/2009 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dołhobyczów na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-16
Organ wydający:Rada Gminy Dołhobyczów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 16 pozycja: 359
Hasła:podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/243/2009 Rady Gminy Dołhobyczów w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dołhobyczów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ( M.P. Nr 52, poz. 742) ? Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1 Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,39 zł od 1m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 2,02 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 0,20 zł od 1 m? powierzchni 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,33 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -10,26 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 4,79 zł od 1 m?powierzchni u ytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 2,08 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 3,44 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dołhobyczów §4 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady El bieta Drozda
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dołhobyczów na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/315/2010 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obniżenia podatku rolnego na 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr Nr XXXIII/244/2009 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 • uchwała nr Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok.

 • uchwała nr XXXI/190/09 Rady Gminy Borki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

 • uchwała nr XXXI/189/09 Rady Gminy Borki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2010 r.

 • uchwała nr XXXI/188/09 Rady Gminy Borki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.