Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/280/09 Rady Gminy Niemce z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Niemce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 22 pozycja: 516
Hasła:pomniki przyrody

Uchwała Nr XXXVII/280/09 Rady Gminy Niemce z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: §1 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 5 szt. drzew lipy o nr 21, 35, 61, 133, 142 oraz 1 szt. topoli o nr 152 rosnących w Alei Lipowej ustanowionej jako pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 42 z dnia 22.10.1987r. (Dz. U. nr 12 poz. 211), poło onej w miejscowości Krasienin Kolonia na działce nr 311 i 344/1, obręb Krasienin Kolonia, stanowiącej własność Skarbu Państwa ? Zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje w celu zapewniania bezpieczeństwa publicznego dla u ytkowników drogi oraz konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w postaci prac pielęgnacyjno - technicznych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. §2 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Gminy Niemce Henryk Ziębowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.5.

  uchwała nr XLIII/264/09 Rady Miejska w Gołdapi z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2358

  uchwała nr XXXV/181/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1512

  uchwała nr XXIII/170/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Gminy Łuków z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

 • uchwała nr XXXIX/290/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Łukowa z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Kodeń z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXX/134/09 Rady Gminy Firlej z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.