Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Rada Miasta Puławy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 22 pozycja: 520
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

Uchwała Nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę Mikołaja Kopernika ulicy poło onej w granicach administracyjnych miasta Puławy, oznaczonej na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/ 372/09 Rady Miasta Puławy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy. §3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. § 4. Uchwała Lubelskiego. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/165/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy placu w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/391/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/271/05 Rady Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Puławy.

 • uchwała nr XXXVII/176/09 Rady Gminy Nowodwór z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowodwór.

 • uchwała nr XXXVII/281/2009 Rady Gminy Niemce z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Niemce.

 • uchwała nr XXXVII/280/09 Rady Gminy Niemce z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 • uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Gminy Łuków z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.