Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Dobiegniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 457
Hasła:Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XL/280/2010 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze  specjalnego funduszu nagród. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późno zm. / oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674  z   p óźniejszymi zmianami Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje: § 1.  1. Uchwala się  regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. 2. Niniejszy regulamin stosuje się  do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew. § 2. Środki ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli dzieli się w następujący sposób:  1) 40% kwoty przeznacza się na nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Środki nie wykorzystane przez Burmistrza na nagrody mogą  zwiększyć   środki przeznaczone na nagrody przyznawane ze środków dyrektora szkoły. 2) 60% kwoty przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły przyznawane nauczycielom. Środki nie wykorzystane przez dyrektora szkoły na nagrody mogą zwiększyć środki przeznaczone na nagrody przyznawane ze środków Burmistrza. § 3.  1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają  charakter uznaniowy i nie powinna przekroczyć jednorazowo 150% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.  2. Nagroda może być przyznana pracownikom, po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.  3. Nagroda może być  przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą  ocenę  pracy uzyskaną w ciągu ostatnich pięciu lat lub pozytywną  ocenę  dorobku zawodowego oraz spełnia jedno z trzech kryteriów, o których mowa w ust 4. (W określonym kryterium nauczyciel powinien spełniać minimum trzy podpunkty spośród wymienionych w danym kryterium).  4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody dla nauczycieli: 1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach lub egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną, b) podejmuje działalność innowacyjną  w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,  c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach i konkursach (powiatowych, wojewódzkich, centralnych), 

ID: OOBFY-IPRAO-MKYNZ-BVIQC-EYJBY. Podpisany. Strona 1 / 4

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,  e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

opracowywania autorskich programów i publikacji,  c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach i konkursach (powiatowych, wojewódzkich, centralnych),  d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,  e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, g) umiejętnie dzieli się  swoją  wiedzą  i doświadczeniem z pracy dydaktyczno wychowawczej z innymi nauczycielami, h) prowadzi znaczącą  działalność wychowawczą  w klasie, szkole poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach, koncertach, wystawach i spotkaniach,  i) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami? 2) w zakresie pracy opiekuńczej: a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,  b) prowadzi działalnoś ć  mającą  na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,  c) organizuje współpracę  szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły i rozwija formy współdziałania z rodzicami? 3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły: a) dba o mienie szkoły, o poprawę bazy dydaktycznej, b) prawidłowo realizuje budżet szkoły, c) na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym, radą pedagogiczną i radą rodziców, d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, e) prawidłowo kreuje politykę kadrową, f) prawidłowo sprawuje nadzór pedagogiczny, g) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, h) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla nauczycieli. § 4.  1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: rada pedagogiczna, rada rodziców, przedstawiciel związków zawodowych działających w szkole lub przedszkolu.  2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza występuje dyrektor. 3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę  należy podać  konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę ID: OOBFY-IPRAO-MKYNZ-BVIQC-EYJBY. Podpisany. Strona 2 / 4 nominowaną do nagrody. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać z okazji DEN w terminie do 15 września, a z okazji zakończenia roku szkolnego do 10 czerwca.odpowiednio:

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza występuje dyrektor. 3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę  należy podać  konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać z okazji DEN w terminie do 15 września, a z okazji zakończenia roku szkolnego do 10 czerwca.odpowiednio: 1) o nagrodę Burmistrza do Urzędu Gminy; 2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły. 5. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza stanowiące jeden fundusz przyznaje dyrektorom i nauczycielom Burmistrza Dobiegniewa.  6. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.  7. Nagrodę, o której mowa w § 2 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz Dobiegniewa. 8. Nagrodę, o której mowa w § 2 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły. 9. Nagrody, o których mowa w § 2 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub zakończenia roku szkolnego. 10. Fakt przyznania nagrody potwierdza się  w formie pisemnej, a jego kopię  umieszcza się  w aktach osobowych nauczyciela. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 6. Traci moc uchwała Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu tworzenia i przyznawania nagród dla nauczycieli.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Tomasz Karpiński   Załącznik do uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Dobiegniewa / Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

ID: OOBFY-IPRAO-MKYNZ-BVIQC-EYJBY. Podpisany.

Strona 3 / 4

  Załącznik do uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Dobiegniewa / Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

ID: OOBFY-IPRAO-MKYNZ-BVIQC-EYJBY. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/226/10 Rady Gminy Sosnowica z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.836

  uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.972

  uchwała nr XXVI/101/09 Rady Gminy Baligród z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.534

  uchwała nr XXV/243/09 Rady Miasta Pilzno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli Gminy Pilzno ze specjalnego funduszu nagród.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 ?W Połowie Drogi? i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

 • uchwała nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014

 • uchwała nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIII/156/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.