Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Dobiegniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 458
Hasła:Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XL/281/2010 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r.  w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia  nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.,Nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje: § 1. w § 10 dodaje się pkt.: 5a) Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie funkcji kierowniczej w zastępstwie w wysokości ustalonej dla danej funkcji kierowniczej. 6a) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję  na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia. 8) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję  traci prawo do dodatku funkcyjnego w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie za pracę  oraz od dnia, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany dodatek.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Tomasz Karpiński  

ID: VKZIT-WNYDQ-LCCWE-PZZQW-XLILD. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.698

  uchwała nr XX/118/2009 Rady Gminy Sławno z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.164.1452

  uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2179

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.382

  uchwała nr XXVII/279/08 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 ?W Połowie Drogi? i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

 • uchwała nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014

 • uchwała nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.