Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Dobiegniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 459
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/286/2010 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), uchwala się, co następuje: T Y T UŁ  I .   Z A S A D Y   O G Ó L N E   § 1.  1. Ustala się  zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnoś ć  gminy oraz zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomościami. 2. Podstawą  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnoś ć  gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  T Y T UŁ  I I .   N A B Y W A N I A   N I E R U C H O M OŚ C I § 2.  1. Upoważnia się  Burmistrza do samodzielnego nabywania nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, gdy są one niezbędne: a) do wykonywania zadań gminy lub ich istotnego znaczenia dla gospodarki gminy. b) w drodze wykonywania ustawowego prawa pierwokupu. 2. Wartość nabywanej nieruchomości nie może przekraczać kwoty 50 000,00 złotych. 3. Burmistrz jest upoważniony do nabycia własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze darowizny oraz przejęcia spadku lub odrzucenia spadku lub zapisu o ile przepisy nie stanowią inaczej. T Y T UŁ  I I I .   S P R Z E D AŻ , Z A M I A N A , O D D A W A N I E W   UŻ Y T K O W A N I E W I E C Z Y S T E . § 3.  1. Burmistrz jest upoważniony do samodzielnego zbywania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy, w szczególności do: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi. 2. Rada Miejska zwalnia z obowiązku zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowane, jeżeli sprzedaż nieruchomości dokonuje się na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomości na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. 3. Przyznaje się  pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych, w tym garaży ich najemcom lub dzierżawcom, jeżeli zajmują  oni lokal na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony od co najmniej 1 roku i najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego wywiążą się  z wszystkich zobowiązań  wynikających z posiadanej umowy. 

ID: RUEDM-YLXUX-ZIADZ-UJJQV-QMIKD. Podpisany. Strona 1 / 4

T Y T UŁ  I V .   S P R Z E D AŻ  L O K A L I M I E S Z K A L N Y C H § 4.  1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy z jednoczesną sprzedażą lub

1 roku i najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego wywiążą się  z wszystkich zobowiązań  wynikających z posiadanej umowy.  T Y T UŁ  I V .   S P R Z E D AŻ  L O K A L I M I E S Z K A L N Y C H § 4.  1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z własnością  tego lokalu następuje na wniosek najemcy lokalu albo z inicjatywy gminy.  2. Ze sprzedaży wyłącza się budynki i lokale:  a) co, do których przewidywana jest zmiana ich dotychczasowej funkcji lub przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  b) socjalne. 3. Do sprzedawanych przez gminę  lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców upoważnia się Burmistrza do udzielenia w drodze zarządzenia bonifikat. T Y T UŁ  V .   O B C IĄ ŻA N I E N I E R U C H O M OŚ C I § 5.  1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążone za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie prawem użytkowania oraz służebnością gruntową ? o ile nieruchomość władająca nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. 2. Nieruchomości stanowiące własnoś ć  gminy mogą  być  obciążone za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie służebnością przesyłu z tytułu przebiegu infrastruktury technicznej. T Y T UŁ  V I .   W Y D Z I E RŻ A W I A N I E , W Y N A J M O W A N I E , U Ż Y C Z E N I E N I E R U C H O M OŚ C I § 6.  1. Burmistrz może wydzierżawić lub wynająć w trybie przetargowym ? na okres dłuższy niż 3 lata lecz nie dłuższy niż 10 lat- nieruchomości przeznaczone na cele nierolnicze oraz gruntu na cele rolne. 2. Burmistrz może wydzierżawić lub wynajmować w trybie bezprzetargowym ? na kolejne okresy do 3 lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości: a) na rzecz osoby, która wybudowała na podstawie pozwolenia na budowę  na gruncie gminy stały lub czasowy obiekt budowlany lub na rzecz jej następcy prawnego, b) pod zaplecze budowy, c) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, d) na cele rolnicze, ogródków przydomowych oraz zieleni ozdobnej, e) na rzecz osoby bliskiej, od której nabyto tę nieruchomość ? do czasu docelowego zagospodarowania, f) zabudowane i niezabudowane z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, wychowawczej sportowej lub turystycznej, g) na cele publiczne, h) wydzierżawione lub wynajęte przez najemcę, dzierżawcę wyłonionego pierwotnie w trybie przetargu. 3. Burmistrz może użyczyć, na czas nieoznaczony lub określony do 3 lat ? nieruchomości: a) pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej ? na czas budowy

ID: RUEDM-YLXUX-ZIADZ-UJJQV-QMIKD. Podpisany. Strona 2 / 4

b) na cele publiczne, c) na cele nierolnicze - w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy,

h) wydzierżawione lub wynajęte przez najemcę, dzierżawcę wyłonionego pierwotnie w trybie przetargu. 3. Burmistrz może użyczyć, na czas nieoznaczony lub określony do 3 lat ? nieruchomości: a) pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej ? na czas budowy b) na cele publiczne, c) na cele nierolnicze - w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy, d) zabudowane i niezabudowane z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, e) o których mowa od litery a do litery d, gdy po umowie zawartej z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna umowa na tę  samą  nieruchomość, o ile jest to niezbędne do realizacji celu, na który nieruchomość została użyczona. 4. Stawki czynszu dzierżawnego ustalone są zarządzeniem Burmistrza. T Y T UŁ  V I I .   P R Z E P I S Y   K OŃ C O W E § 7.  1. Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały. 2. Nabywcy praw nieruchomości Gminy uiszczają  oprócz należnej ceny za prawo do nieruchomości, również koszty związane z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, koszty notarialne i sądowe. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 9. Traci moc uchwała Nr XXXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. UZASADNIENIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią  inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać  tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy. Przygotowanie niniejszego projektu uchwały spowodowane zostało również wejściem w życie w dniu 7 stycznia 2010 r. nowelizacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 206, poz. 1590). Ustawa reguluje tryb udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości umożliwiając organom gospodarującym nieruchomościami publicznymi podejmowanie uchwał  lub zarządzeń  o udzieleniu bonifikaty o charakterze generalnym. Przepisy te zapewniają  sprawniejsze niż  dotychczas udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, a także ułatwiają w praktyce gospodarowanie nieruchomościami publicznymi. Ustawa reguluje również  sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w sposób umożliwiający bezprzetargową sprzedaż lokali innych niż mieszkalne, które są położone w budynkach jednolokalowych.  ID: RUEDM-YLXUX-ZIADZ-UJJQV-QMIKD. Podpisany. Strona 3 / 4

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. UZASADNIENIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią  inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać  tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy. Przygotowanie niniejszego projektu uchwały spowodowane zostało również wejściem w życie w dniu 7 stycznia 2010 r. nowelizacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 206, poz. 1590). Ustawa reguluje tryb udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości umożliwiając organom gospodarującym nieruchomościami publicznymi podejmowanie uchwał  lub zarządzeń  o udzieleniu bonifikaty o charakterze generalnym. Przepisy te zapewniają  sprawniejsze niż  dotychczas udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, a także ułatwiają w praktyce gospodarowanie nieruchomościami publicznymi. Ustawa reguluje również  sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w sposób umożliwiający bezprzetargową sprzedaż lokali innych niż mieszkalne, które są położone w budynkach jednolokalowych. 

ID: RUEDM-YLXUX-ZIADZ-UJJQV-QMIKD. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.467.3377

  uchwała nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. 2010.294.3023

  uchwała nr XXX/62/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. 2010.16.113

  uchwała nr XXIII/75/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. 2009.241.1950

  uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Skarga na burmistrza

  15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 ?W Połowie Drogi? i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

 • uchwała nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.