Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/448/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miasta Słubice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 461
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XLV/448/10 RADY MIASTA SŁUBICE z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych 

na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 1 / 28

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 ze zmianami), oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach, uchwala co następuje:

§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale są:

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 2 / 28

1) niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych;

1) niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych;

2) niepubliczne przedszkola;

3) osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art.14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami),

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 3 / 28

4) niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

działające na terenie Gminy Słubice.

§ 2. Brak treści

1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku przez osobę prowadzącą lub osobę zamierzającą 

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 4 / 28

prowadzić jednostkę do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przysługuje

na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części

oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Słubice.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona 5 / 28

oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Słubice.

§ 4. Brak treści

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych

w budżecie Gminy Słubice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego 

ucznia, z zastrzeżeniem ustępu 2.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 6 / 28

2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 %

kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Słubice.

3. Dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona 7 / 28 podstawie art.14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

podstawie art.14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

ze zmianami), przysługuje w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 

publicznym prowadzonym przez Gminę Słubice, z zastrzeżeniem ustępu 4.

4. Dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art.14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 8 / 28

ze zmianami), przysługuje na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Słubice.

§ 5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą wczesne wspomaganie

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 9 / 28

rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte

rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Słubice.

§ 6. Brak treści

1. Dotacje, o których mowa w § 3, 4 i 5 przekazywane są w 12 miesięcznych ratach, nie później niż do ostatniego

dnia danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust 1. 

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 10 / 28

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca poprzedniego roku budżetowego, w I kwartale roku dotacja 

traktowana jest, jako rata zaliczkowa w wysokości kwoty ustalonej na 1 ucznia na podstawie budżetu roku

poprzedzającego rok dzielenia dotacji. Korekty tak ustalonej dotacji za I kwartał roku dokonuje się do końca II

kwartału danego roku budżetowego.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 11 / 28

3. W przypadku uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy, kwota dotacji aktualizowana jest na bieżąco,

3. W przypadku uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy, kwota dotacji aktualizowana jest na bieżąco,

w oparciu o zmiany w wydatkach bieżących ponoszonych na 1 ucznia w szkołach i placówkach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Słubice.

4. Wysokość miesięcznej dotacji oblicza się na podstawie liczby uczniów zawartej w informacji, sporządzonej

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, przedkładanej do 5 dnia każdego miesiąca.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 12 / 28

5. Rozliczenie z wykorzystania dotacji za dany miesiąc, zawierające również informację o uczniach niebędących

mieszkańcami Gminy Słubice, składa się na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:

1) za miesiące od stycznia do listopada do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie?

2) za grudzień do 22 grudnia.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 13 / 28

6. Informację oraz rozliczenie, o których jest mowa w ust. 4 i 5 składa się w Zespole Administracyjnym Oświaty

w Słubicach, Pl. Bohaterów 13. 

7. Kwota nadpłaconej lub niedoszacowanej dotacji miesięcznej będzie uregulowana w dotacji udzielonej na 

następny miesiąc.

§ 7. Brak treści

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona 14 / 28

§ 7. Brak treści

1. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji przez szkoły i placówki, o których mowa w § 1, może być 

kontrolowana przez Burmistrza Słubic.

2. Kontrola dokonywana jest przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Burmistrza Słubic.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana:

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 15 / 28

1) na miejscu w szkole i placówce niepublicznej 2 razy w ciągu roku, ale nie częściej niż raz na pół roku,

2) doraźnie w szkole i placówce niepublicznej, o ile zajdzie uzasadniona potrzeba.

4. O terminie i zakresie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 Burmistrz Słubic powiadamia szkołę 

i placówkę niepubliczną, o której mowa w § 1, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 16 / 28

5. Z dokonanej kontroli sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu

5. Z dokonanej kontroli sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu

prowadzącego szkołę lub placówkę niepubliczną, drugi dla organu przeprowadzającego kontrolę.

6. Na podstawie protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 5, sporządza się wnioski i zalecenia pokontrolne, 

w których określa się termin ich wykonania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 17 / 28

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXV/345/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy 

Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. woj. lubuskiego z 21 lipca 

2009r. nr 81 poz. 1100).

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 18 / 28

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 19 / 28

Piotr Kiedrowicz

Piotr Kiedrowicz

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLV/448/10

Rady Miasta Słubice

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona 20 / 28

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLV/448/10

Rady Miasta Słubice

z dnia 25 lutego 2010 r.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Zalacznik1.doc

Strona 21 / 28

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLV/448/10

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 22 / 28

Rady Miasta Słubice

z dnia 25 lutego 2010 r.

Zalacznik2.doc

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 23 / 28

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLV/448/10

Rady Miasta Słubice

z dnia 25 lutego 2010 r.

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona 24 / 28

z dnia 25 lutego 2010 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

UZASADNIENIE

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 25 / 28

UZASADNIENIE

Projekt uchwały określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, o które mogą ubiegać się osoby prawne i fizyczne 

prowadzące lub mające zamiar prowadzić niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz niepubliczne przedszkola. Uchwała ta dotyczy również dotacji udzielanych osobom prowadzącym

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany. Strona niepubliczne formy wychowania przedszkolnego ? punkty i zespoły przedszkolne. W uchwale zawarto zapisy  26 / 28

niepubliczne formy wychowania przedszkolnego ? punkty i zespoły przedszkolne. W uchwale zawarto zapisy 

dotyczące możliwości i trybu przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych, otrzymujących

dotacje z budżetu Gminy Słubice. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie odpowiedniego wniosku, a następnie

prawidłowe rozliczanie dotacji. Uchwała określa również sposób ustalenia wysokości dotacji. Projekt uchwały

wypełnia zapisy art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 27 / 28

2572 ze zmianami) oraz dostosowany został do nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2009r. nr 157 poz. 1240), która weszła w życie 1 stycznia 2010r. 

ID: QLDHV-NDESD-BLZYX-EYCRX-LFAYT. Podpisany.

Strona 28 / 28
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.3608

  uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4732

  uchwała nr VIII/76/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 • DZ. URZ. 2010.57.378

  uchwała nr XXVI/208/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/186/2009 Rady Gminy Tomice w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 • DZ. URZ. 2009.337.2501

  uchwała nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 • DZ. URZ. 2011.372.3234

  uchwała nr X/67/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/446/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 • uchwała nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 • uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 ?W Połowie Drogi? i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.