Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Miejska we Wschowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 30 pozycja: 462
Hasła:alimenty

UCHWAŁA NR XLVII/389/10 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wskazanych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póżn. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb  

ID: ZPATC-PLETB-WGSDZ-EJEJJ-TEUTP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.200

  uchwała nr XXVII/172/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/43/08 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/448/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XLV/446/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 • uchwała nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 • uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.