Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Miasta Rejowiec Fabryczny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 886
Hasła:nauczyciele

Uchwała Nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obni ek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) ? Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje: §1 Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest miasto Rejowiec Fabryczny obni a się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą ró nicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem uwzględniającym zni ki określonym w poni szej tabeli:

Lp. 1 2 3

Stanowisko kierownicze Dyrektor przedszkola Dyrektor zespołu szkół Wicedyrektor zespołu szkół §2

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 5 3 7

1. Organ prowadzący mo e w uzasadnionych przypadkach zwolnić z obni onego pensum dyrektora zespołu szkół, przedszkola z obowiązku realizacji zajęć określonych w § 2, je eli warunki funkcjonowania zespołu szkół, przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. 2. Obni ony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy równie nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko z tym, e obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 3 Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta mo e nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obni yć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez organ prowadzący lub dyrektora placówki, albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w zespole szkół lub przedszkolu.

§4 Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego w wymiarze 20 godzin zegarowych.

§5 Uchwała Lubelskiego. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

§6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§7 Traci moc Uchwała Nr XLII/260/02 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni ek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz Uchwała Nr XLIII/272/02 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§8 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Robert Szwed
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4112

  uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2009.422.3032

  uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.94.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/192/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnobród.

 • uchwała nr XXXII/185/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określonia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • uchwała nr XXXII/205/10 Rady Gminy Godziszów z dnia 1 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.