Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Miejska w Tarnogrodzie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 887
Hasła:nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawienadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków  obrębu Tarnogród nr 3443 i nr 448 stanowiące własność Gminy Tarnogród nazwę ?Stanisława Tarnowskiego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Piotr Marczak  

ID: KNUBG-HCMZL-GWWZE-OOGKU-BVKUB. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/348/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/135 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiecznicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.137.4139

  uchwała nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3727

  uchwała nr XXXIV/627/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 • uchwała nr XLIV/192/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnobród.

 • uchwała nr XXXII/185/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określonia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.