Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/ 170/10 Rady Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Gminy Terespol
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 888
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR XXIX/ 170/10 RADY GMINY TERESPOL z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, atr. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), mając na uwadze ograniczenie dostępczości alkoholu jako jedno z zadań "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych" oraz zawarte w nim zasady wydawania i cofania zezwoleń, Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dla terenu gminy Terespol, liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza miejscem sprzedaży, nieprzekraczającą: 1) napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu - 8 punktów? 2) napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 7 punktów, z tego:  a) Małaszewicze - 1, b) Terminal Samochodowy Koroszczyn i bezpośrednie sąsiedztwo drogi dojazdowej do Terminala (ul. Graniczna) do - 4, c) Polatycze, Małaszewicze Małe, Małaszewicze Duże w bezpośrednim sąsiedztwie drogi międzynarodowej Nr - 2  i Przejścia granicznego w Terespolu do - 4. § 2. Ustala się nieprzekraczającą liczbę 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży. § 3. Ustala się, że sprzedaż piwa i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w ogródkach konsumpcyjnych, jeżeli zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących lokali gastronomicznych. § 4. Usytuowanie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży nie może znajdować się na nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z posesją szkolną, przedszkolną, obiektem opieki zdrowotnej oraz kultu religijnego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.  § 6. Traci moc Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2007 roku (Dz. Urz. Woj.  Lubelskiego Nr 88, poz.1807) w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.

ID: SOKWI-TMYFC-WNRUH-DPMAI-BJVDA. Podpisany. Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1386

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4296

  uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.288

  uchwała nr XXX/ 237/10 Rady Gminy Grębów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Grębów punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Sprzedaż alkoholu na telefon

  Posiadamy restaurację z koncesjami na sprzedaż alkoholu, chcemy uruchomić sprzedaż obiadów i napojów alkoholowych na telefon wraz z dostawą do domu klienta. Przy zamówieniu (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

 • uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 • uchwała nr XLIV/192/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnobród.

 • uchwała nr XXXII/185/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określonia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.