Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/412/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 889
Hasła:opłaty lokalne,odpady

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2010 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.), oraz art.9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz.1050 z póź.zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych :  - z pojemnika o pojemności 110 l ( L-110,MBG 120,MBG 140 itp.) ? 11,00 zł (brutto) - z pojemnika o pojemności 240 l ( MGB 240 itp.) ? 22,00 zł (brutto) - z pojemnika o pojemności 1100 l ( SM 1100 itp.) ? 43,00 zł (brutto) - z pojemnika KP 7 ? 40,00 zł (brutto) / m3. § 2. Ustala się  górną  stawkę  opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w kwocie brutto 21,00 zł za 1 m3. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta mgr Marian Łysiak   Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/412/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Uzasadnienie do uchwaly XXXVIII/412/2010

Strona 1 / 2

mgr Marian Łysiak   Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/412/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Uzasadnienie do uchwaly XXXVIII/412/2010

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/444/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.268

  uchwała nr XIV/140/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/112/08 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/146/09 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIX/ 170/10 Rady Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

 • uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

 • uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 • uchwała nr XLIV/192/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnobród.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.