Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/414/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 890
Hasła:stypendia sportowe

UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2010 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz  wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) ? Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe.  § 2.  1. Stypendium sportowe Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, zwane dalej stypendium, może być przyznawane zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) uprawia dyscyplinę  sportową  objętą  współzawodnictwem sportowym, prowadzonym przez Polskie Związki Sportowe danej dyscypliny; 2) jest członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego, którego siedzibą  jest Gmina Miejska Tomaszów Lubelski?  3) posiada aktualną  kartę  zgłoszenia, licencję  bądź  inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych?  4) zobowiąże się  pisemnie do promocji Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy. § 3.  1. Wniosek o przyznanie stypendium może składać  klub sportowy zawodnika, mający siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski.  2. Stypendium wypłaca się od następnego miesiąca po jego przyznaniu. 3. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 1) imię i nazwisko zawodnika? 2) dokument potwierdzający przynależnoś ć  zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego; 3) opis osiągnię ć  sportowych zawodnika (kserokopia dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia) 4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium; 5) zobowiązanie wnioskodawcy o promocji Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, o którym mowa w § 2 pkt 4.  4. Do wniosku o stypendium należy d ołączyć  kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), o których mowa w § 2 pkt 3 i 4.  5. Wniosek o stypendium składa macierzysty klub sportowy, w terminie ogłaszanym przez Burmistrza Miasta. § 4.  1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia zawodnika Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, na wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Sportu. 2. Stypendium przyznaje się  za wyniki uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania Strona 1 / 4 stypendium. § 5.  1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. nie dłużej niż na 12 miesięcy. Przyznane stypendia nie podlegają  waloryzacji i wypłacane są  miesięcznie z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca, na wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna). 2. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi do 500 złotych, przy spełnieniu kryterium

Burmistrza Miasta. § 4.  1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia zawodnika Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, na wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Sportu. 2. Stypendium przyznaje się  za wyniki uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. § 5.  1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. nie dłużej niż na 12 miesięcy. Przyznane stypendia nie podlegają  waloryzacji i wypłacane są  miesięcznie z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca, na wskazany przez zawodnika indywidualny rachunek bankowy (w przypadku niepełnoletniego zawodnika na wskazany rachunek bankowy rodzica/prawnego opiekuna). 2. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi do 500 złotych, przy spełnieniu kryterium określonego w punkcie 1 i jednego z kryteriów określonych w punktach 2 - 6: 1) zawodnik ukończył 15 rok życia 2) jest członkiem kadry Polski, reprezentujący kraj w zawodach międzypaństwowych 3) zakwalifikował się do pierwszego zespołu drugiej ligi i wyżej w piłce siatkowej dziewcząt (do 13 zawodniczek) 4) zakwalifikował się do pierwszego zespołu trzeciej ligi i wyżej w piłce nożnej mężczyzn (do 18 zawodników )  5) zają ł  od 1 do 8 miejsca w Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, organizowanych przez właściwe w danej dyscyplinie związki sportowe 6) zajął 1 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 3. Wysokość przyznanego stypendium uzależnia się od rangi zawodów, zajętego miejsca i od popularności danej dyscypliny sportowej. 4. Zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie. § 6.  1. Kwoty środków na wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe planowane są rokrocznie w budżecie Miasta Tomaszów Lubelski.  2. Liczba i wysokoś ć  przyznanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekraczać kwoty określonej w ust. 1.  § 7.  1. Stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawidłowe dane, podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski wskazany przez Burmistrza.  2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania Miasta. 3. 3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2 zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może przyznać stypendium w wysokości określonej w § 5 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 zawodnikom, którzy nie spełniają wymogu, a których szczególne zaangażowanie, dokonania i sukcesy sportowe w danej dyscyplinie sportu wpłynęły na podniesienie rangi tej dyscypliny. § 9.  1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego 2) został  zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku 2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 3. W przypadku stwierdzenia, iż  wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone także za cały okres wstrzymania. § 10.  1. Stypendium cofa się zawodnikowi na wniosek trenera, władz związku lub klubu, który reprezentuje dany zawodnik, jeżeli w okresie jego pobierania:  1) nie realizuje on programu szkoleniowego 2) została n ałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku Strona 2 / 4 sportowego 3) zmienił przynależność klubową, stając się członkiem związku lub klubu sportowego mającego siedzibę poza Gminą Miejską Tomaszów Lubelski  4) utracił  zdolnoś ć  do uprawiania sportu stwierdzoną  orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Medycyny Sportowej

§ 10.  1. Stypendium cofa się zawodnikowi na wniosek trenera, władz związku lub klubu, który reprezentuje dany zawodnik, jeżeli w okresie jego pobierania:  1) nie realizuje on programu szkoleniowego 2) została n ałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego 3) zmienił przynależność klubową, stając się członkiem związku lub klubu sportowego mającego siedzibę poza Gminą Miejską Tomaszów Lubelski  4) utracił  zdolnoś ć  do uprawiania sportu stwierdzoną  orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza Medycyny Sportowej 5) odmówił udziału w zawodach rangi mistrzowskiej, przynajmniej szczebla wojewódzkiego 6) odmówił promocji, o której mowa w § 2 pkt 4  § 11.  1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolnoś ć  ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być  wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności. 2. Wysokoś ć  stypendium wypłacanego zawodnikowi w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Miejską Radę Sportu. § 12. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o przyczynach stanowiących podstawę  wstrzymania i cofnięcia stypendium oraz o czasowej niezdolności do uprawiania sportu. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Marian Łysiak   Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/414/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Strona 3 / 4

mgr Marian Łysiak   Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/414/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/13/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XXXII/268/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.486

  uchwała nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.3033

  uchwała nr XXXIII/190/10 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/412/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • uchwała nr XXIX/ 170/10 Rady Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

 • uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

 • uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 • uchwała nr XLIV/192/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.