Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/421/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 891
Hasła:targowiska

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/2010 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych  miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2, pkt 4 i ust. 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ? Rada Miasta uchwala, co następuje : § 1. W § 1 uchwały Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, dodaje się w § 1 :  - ust. 2a o treści : ?Dopuszcza się  handel w czwartek na parkingu położonym na działce nr 334/1 ark. 20, obok sklepu ?Lux?. Handel odbywać się może w dzień targowy tj. czwartek?. - ust. 3 o treśc i : ?Handel w innych miejscach niż  wymienione w ust. 1, 2 i 2a będących własnością gminy miejskiej Tomaszów Lubelski jest zabroniony?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Marian Łysiak  

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/103/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 24 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/428/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/414/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie wyniki sportowe

 • uchwała nr XXXVIII/412/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • uchwała nr XXIX/ 170/10 Rady Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

 • uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.

 • uchwała nr XLIV/193/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.