Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/205/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-23
Organ wydający:Rada Gminy Potok Górny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 44 pozycja: 944
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR XXXVII/205/2010 RADY GMINY POTOK GÓRNY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Potok Górny uchwala co następuje: § 1. Uchwala się  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/190/06 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Górny.  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ID: WDOUK-ODHWA-ODLNN-IKHDW-XLRVK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/185/2009 Rady Gminy Potok Górny z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2007 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Potok Górny.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. 2010.613.4856

  uchwała nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Potok Górny z dnia 22 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Potok Górny na okręgi wyborcze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/203/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym

  W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/204/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • uchwała nr XXXVII/203/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego.

 • uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

 • uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parczew

 • uchwała nr XXX/190/10 Rady Gminy Milanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.