Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/182/09 Rady Gminy Dubienka z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-01
Organ wydający:Rada Gminy Dubienka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 64
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLII/182/09 Rady Gminy Dubienka z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. Nr 52, poz. 742) - Rada Gminy uchwala, co następuje: §1

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,66 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,04 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,50 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 16,60 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ?9,57 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1 m 2 powierzchni u ytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego- 4,36 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości. §2 Uchwała podlega Województwa Lubelskiego. ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

§3 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dubienka. §4 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Krystyna Ulanicka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Dubienka z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/232/10 Rady Gminy Dubienka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/18/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVIII/185/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • uchwała nr XL/373/09 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.

 • uchwała nr XL/372/09 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie

 • uchwała nr XLVIII/333/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bełżyce

 • wyrok nr sygn. akt II SA/Lu 393/09 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 października 2009r. z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 393/09

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.