Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-06-08
Organ wydający:Rada Miejska w Piaskach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 62 pozycja: 1229
Hasła:alkohol

Uchwała Nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 9 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Nr 70 z 2007 r. poz. 473) Rada Miejska w Piaskach uchwala, co następuje:

§1 1. Ustala się 47 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Piaski, w tym w mieście Piaski ? 14. 2. Ustala się 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym w mieście Piaski - 6. §2 Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 50 m od wejścia do: 1) szkół; 2) placówek oświatowo ? wychowawczych; 3) obiektów kultu religijnego; 4) zakładów pracy o charakterze zamkniętym; 5) obiektów sportowych. §3 Traci moc uchwała Nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z późniejszymi zmianami.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piask. §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Podgórski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3346

  uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.256.4039

  uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.112

  uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/173/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/160/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

 • uchwała nr XXXI/170/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 18 marca 2010r. w sprawie warunków odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach, zapewnienie posiłku i żywności osobom ich pozbawionych.

 • uchwała nr XXX/157/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 • uchwała nr XLIII/338/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego zlokalizowanego u zbiegu ulic Warszawskiej i Dr Rogalińskiego, placów zabaw oraz terenów wypoczynkowych położonych na terenie miasta Łuków.

 • uchwała nr XXXI/250/2010 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum i publicznych szkół podstawowych (oddziałów przedszkolnych) oraz granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.