Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 73 pozycja: 981
Hasła:sołectwa

UCHWAŁA NR XLVIII/347/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje: § 1. Wydziela się osadę Dębowiec z Sołectwa Nowa Wieś i tworzy się Sołectwo Dębowiec. § 2. W uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 76, poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany: 1)w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Obszar Sołectwa Nowa Wieś określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu. ?; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Ogół mieszkańców wsi Nowa Wieś stanowi samorząd mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś. ?. 2)dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale Nr IX/60/07 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie statutu Gminy Bledzew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz. 1032 ze zm.) § 11 otrzymuje brzmienie: ?§ 11. Gmina Bledzew dzieli się na sołectwa: 1) Bledzew; 2) Chycina; 3) Dębowiec; 4) Goruńsko; 5) Nowa Wieś; 6) Osiecko; 7) Popowo; 8) Sokola Dąbrowa; 9) Stary Dworek; 10) Templewo; 11) Zemsko. ?. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Jerzy Dawidowicz

Id: AKUJK-VARPV-JWIWN-NCIRX-QDURX. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010 r. Tytuł Obszar Sołectwa Nowa Wieś na mapie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

Id: AKUJK-VARPV-JWIWN-NCIRX-QDURX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1879

  uchwała nr XLIII/293/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1887

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radość

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1886

  uchwała nr XLIII/300/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pagórek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1881

  uchwała nr XLIII/295/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Duląbka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1885

  uchwała nr XLIII/299/10 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majscowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkonych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew

 • uchwała nr XLIX/335/10 Rady Miasta I Gminy Drezdenko z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2010r.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2010r.

 • uchwała nr XXXI/188/10 z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.