Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Stoczek Łukowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 80 pozycja: 1514
Hasła:zasiłki

Uchwała Nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu. Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje : § 1. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. § 2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z zasadami: 1) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi od 101% do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ? zwrotowi podlega 50% przyznanego świadczenia, 2) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi od 151% do 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ? zwrotowi podlega 75% przyznanego świadczenia 3) jeżeli dochód osoby lub rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ? zwrotowi podlega 100% przyznanego świadczenia. § 3. Spłata wydatków na udzielone świadczenia może nastąpić poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 4. Okres spłaty, datę rozpoczęcia zwrotu oraz wysokość poszczególnych rat określana jest w decyzji administracyjnej. § 5. Traci moc zarządzenie Nr 10/R/98 Pełniącego funkcję organów gminy ? miasta Stoczek Łukowski z dnia 2 stycznia 1998 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i pomoc rzeczową przyznanych osobom, które nie spełniają warunków określonych w art.4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 z późniejszymi zmianami). § 6. powierza się

Wykonanie Łukowski.

uchwały

Burmistrzowi

Miasta

Stoczek

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

w

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Królak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

  uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3582

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVI/209/10 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 • uchwała nr XLVI/208/10 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

 • uchwała nr XXXVI / 199/ 10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Rokitno.

 • uchwała nr XXXVI/198/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycielom pedagogom szkolnym oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • uchwała nr XXXV/197/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.