Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-08-11
Organ wydający:Rada Gminy Rachanie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 87 pozycja: 1601
Hasła:dotacje,zmiana uchwały

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 178/2010 RADA GMINY RACHANIE z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm). Rada Gminy Rachanie uchwala, co następuje : §1 Traci moc uchwała Nr XXXV/173/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. §2 W uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie ? Dotacja o której mowa jest w § 3 niniejszej uchwały może być udzielona w wysokosci do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rachanie. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gryglicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/194/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Rachanie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr XII/60/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rcahanie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 22 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIII/53/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rachanie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu terenie gminy Rachanie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/177/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej i zasiłków celowych oraz okresowych

 • uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

 • uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Puchaczów.

 • uchwała nr XLI/210/10 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Ostrowa Lubelskiego.

 • uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.