Logowanie

Tytuł:

uchwała nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-09-09
Organ wydający:Rada Gminy Bledzew
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1245
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR L/365/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew uchwałą Nr XXXIII/245/02 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy Bledzew na okręgi wyborcze w następujący sposób: 1. W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 1 wyrażenie ?Małaszewo? zamienia się na ?Małoszewo?. § 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Jerzy Dawidowicz

Id: XTZWR-WVIZD-GXBYO-YTEAF-MTGDQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010 r. Tytuł

Nr okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 6

Granice okręgu wyborczego Bledzew, Bledzewka, Elektrownia, Krzywokleszcz, Małoszewo, Os. Rybacka, Tymiana Stary Dworek, Stary Dworek - Leśniczówka, Katarzynki, Zemsko Popowo, Popowo - Leśniczówka Dębowiec, Nowa Wieś, Osiecko, Pniewo, Sokola Dąbrowa Chycina, Kleszczewo, Kryl, Templewo, Templewo PGR, Templewko Goruńsko, Strużyny

Liczba mandatów 4 2 1 4 3 1

Id: XTZWR-WVIZD-GXBYO-YTEAF-MTGDQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr L/364/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bledzew

 • uchwała nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr LIV/334/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.

 • uchwała nr LXXII/881/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych.

 • uchwała nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.