Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIX- 301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-08-26
Organ wydający:Rada Powiatu w Kraśniku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 94 pozycja: 1743
Hasła:wolontariat

UCHWAŁA NR XLIX- 301/10 RADY POWIATU W KRAŚNIKU z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Staruch   Załącznik do Uchwały Nr XLIX301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf ?Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

ID: UNEJX-WFPCE-USIIB-GEBNQ-SWVPK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5667

  uchwała nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4064

  uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr I /4 /2010 Rady Gminy Łaziska z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIX- 300/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-265/2010 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 stycznia 2010roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kraśnickiego.

 • rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Głusk i Jabłonna.

 • decyzja nr OLB?4210-30(7)/2010/601/VIII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakłady Mięsne ?Łmeat-Łuków? Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie

 • decyzja nr OLB?4210-21(7)/2010/166/X/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

 • komunikat Zarządu Województwa Lubelskiego-Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 29 czerwca 2010r. o zatwierdzeniu aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.