Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-07-01
Organ wydający:Rada Gminy Wisznice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 101 pozycja: 1814
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR VII/20/2011 RADY GMINY WISZNICE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. Na podstawie art.19 pkt 1 lit.a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. § 3 Uchwały Nr XXVIII/189/2001 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 listopada 2001r w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 103, poz.1990) otrzymuje brzmienie: ?1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso na 25% od każdej pobranej opłaty.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: PICHF-GBZFD-NPXKJ-NRSVO-DFMWG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2000

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2458

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Uchanie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania

 • uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/197/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 22.01.2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

 • uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Łuków z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łuków.

 • uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.