Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-09-22
Organ wydający:Rada Gminy Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 107 pozycja: 2017
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XI/57/11 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica. Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2009r. poz. 1220 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W § 1 uchwały Rady Gminy Świdnica Nr IX/39/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica, po słowie ?lokalizacja ?? wprowadza się zmianę numeru działki z działki nr 535/5 na działkę nr ?535/3?. § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: JNOML-XDEYW-WDCGD-DTDCW-ZPCCV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2009 ROK

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/402/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowa położonej na terenie Gminy Świdnica

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Świdnica z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica

 • uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Starego Miasta? w Żaganiu

 • uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie - działki nr ewid. 917/129, 917/130, 917/131

 • wyrok nr II SA/Go 306/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 306/11.

 • wyrok nr II SA/Go 269/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 269/11 wraz z uzasadnieniem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.