Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Modliborzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1959
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY GMINY MODLIBORZYCE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) , art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Rada Gminy Modliborzyce uchwala co następuje: § 1. 1) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach zwany dalej Zespołem realizuje zadania własne gminy określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 2) Terenem działania Zespołu jest Gmina Modliborzyce . 3) Siedzibą Zespołu jest siedziba Urzędu Gminy w Modliborzycach § 2. 1) Wójt Gminy występuje do podmiotów wymienionych art. 9a ust. 3,4,5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z wnioskiem o zgłoszenie przedstawiciela do pracy w Zespole. 2) Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli zgłoszonych przez podmioty wymienione w art. 9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. § 3. 1) Kadencja Zespołu trwa 4 lata. 2) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: a) na jego pisemny umotywowany wniosek, b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem, c) na skutek utraty statusu przedstawiciela, d) na skutek naruszenia zasady zaufania, poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań, e) nierealizowania zadań Zespołu w tym 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego. § 4. 1) Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu gminy Modliborzyce, będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach. 2) Obsługę administracyjno ? biurową Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu. § 5. 1) Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 2) Zespół dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu. 3) Zespół może dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 4) Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy: a) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu, b) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów dotyczących wniosków i uchwał podejmowanych przez Zespół, c) zwoływanie posiedzeń Zespołu, d) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu osób innych, nie będących członkami Zespołu, e) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych działań niezbędnych do realizacji zadań Zespołu, f) pełnienie nadzoru nad realizacją zadań Zespołu,

Id: OXJTH-ELKBE-JEEQS-FHULK-PNKVQ. Podpisany

Strona 1

5) W czasie nieobecności Przewodniczącego kompetencje jego przejmuje Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego 6) Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż 7 dni przed posiedzeniem § 6. 1) Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Modliborzycach w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. 2) Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy i jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy Modliborzyce i lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu. 3) Informację o posiedzeniach Zespołu umieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Modliborzyce i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 4) W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również osoby doznające przemocy w rodzinie, które dobrowolnie zgłosiły się do Zespołu w celu uzyskania pomocy. 5) Ustalenia Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów. 6) Zespół rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jego członków. 7) W zależności od potrzeb Zespół tworzy grupy robocze celem rozwiązywania problemów związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach § 7. 1) Członkowie Zespołu mają obowiązek uczestniczenia w jego posiedzeniach. 2) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Rogoża

Id: OXJTH-ELKBE-JEEQS-FHULK-PNKVQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Milanów z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanów.

 • uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Horodło z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodło

 • uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Godziszów z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie zasiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.