Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/105/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonym przez Miasto Puławy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Miasta Puławy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1963
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR IX/105/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonym przez Miasto Puławy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 58 ust. 1 art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 22% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. § 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do 120 zł miesięcznie. § 3. 1. Zwalnia się częściowo z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 do wysokości 70% należności rodziców (prawnych opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym jeżeli korzystają z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński

Id: LQJTX-DLLGC-VOFUK-PRIIY-PZVLC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Żłobku i Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim prowadzonym przez Gminę Opole Lubelskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/54/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.563

  uchwała nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/243/12 Rady Miasta Puławy z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/129/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/42/11 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/437/10 Rady Miasta Puławy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach żłobkowych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/104/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.

 • uchwała nr VIII/58 /2011 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Potok Górny realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XX/146/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów.

 • uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Milanów z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.