Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-04
Organ wydający:Rada Miejska w Kocku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1975
Hasła:wierzytelności

UCHWAŁA NR X/75/2011 RADA MIEJSKA W KOCKU z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kocku uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty, lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz organy uprawnione do udzielania tych ulg. § 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym mogą być na wniosek dłużnika 1) umarzane w całości lub w części; 2) ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. § 3. 1. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi o której mowa w § 2 powinien zawierać: 1) imię i nazwisko (nazwę) miejsce zamieszkania (siedzibę) dłużnika; 2) określenie ulgi o jaką dłużnik wnosi; 3) wskazanie przesłanek oraz dowodów uzasadniających ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 2. W przypadku gdy wniosek dłużnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 organ uprawniony wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 3. Przed zastosowaniem ulgi należy przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. § 4. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być z urzędu umarzane w całości jeżeli: 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. § 5. 1. Umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty należności przypadających od dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, stanowi pomoc w ramach pomocy de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr. 379 z 28.12.2006 r.) oraz przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L Nr 337 poz. 35 z 21.12.2007).

Id: NVIZZ-DXPLO-BMQIT-ODVTC-QUUNW. Podpisany

Strona 1

2. Do umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty należności przypadających od dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy. § 6. 1. Jeżeli do zapłaty należności zobowiązany jest więcej niż jeden dłużnik, to umorzenie tej należności w całości lub części, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg zachodzą w stosunku do wszystkich zobowiązanych. 2. Umorzenie należności głównej następuje wraz z umorzeniem należności ubocznych (odsetek i kosztów postępowania). Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne. 3. Umorzenie może obejmować wyłącznie należności uboczne (odsetki, koszty postępowania). 4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, umorzenie może nastąpić pod warunkiem zapłaty przez dłużnika w określonym terminie pozostałej części należności. Niedotrzymania przez dłużnika terminu zapłaty pozostałej części należności powoduje, że natychmiast wymagalna staje się cała należności. 5. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy: 1) dowody, na podstawie których organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe; 2) dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi; 3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie; 4) dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat w określonym terminie. § 7. 1. Do umarzania należności, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty uprawniony jest Burmistrz Miasta Kock. 2. Umorzenia należności powyżej 5.000,00 zł wymaga zgody Rady Miejskiej w Kocku. 3. Umorzenie należności w całości lub części następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez Burmistrza Miasta Kock. 4. Odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie na raty następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Burmistrza Miasta Kocka a dłużnikiem. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: NVIZZ-DXPLO-BMQIT-ODVTC-QUUNW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.152

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sochocin lub jednostkom podległym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2544

  uchwała nr XI\70\2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Kock na stałe obwody głosowania, określenia ich granic i ustalenia numerów.

 • uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 • uchwała nr XII/58/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Garnizonu Dęblin, dotychczas pozostającej bez miana.

 • uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr L/405/2010 Rady Gminy Baranów.

 • uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.