Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Janowiec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-04
Organ wydający:Rada Gminy Janowiec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1978
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR VII/45/2011 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec uchwala się, co następuje: § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Janowiec, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Tryb powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego § 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "zespołem" powołuje Wójt Gminy Janowiec w drodze zarządzenia. 2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Janowiec: 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu - minimum dwóch przedstawicieli; 2) Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu - minimum jeden przedstawiciel; 3) Komendy Powiatowej Policji w Puławach - minimum jeden przedstawiciel; 4) jednostek i placówek oświatowych dla których Gmina Janowiec jest organem prowadzącym - minimum jeden przedstawiciel; 5) SP ZOZ w Janowcu - minimum jeden przedstawiciel; 6) organizacji pozarządowych - minimum jeden przedstawiciel; 7) kuratorzy sądowi - minimum jeden przedstawiciel. 3. Zespół interdyscyplinarny powinien się składać z minimum 8 osób. 4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Janowiec może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 5. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych między Wójtem Gminy Janowiec, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do zespołu. Tryb odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego § 3. 1. Wójt Gminy Janowiec może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 1) na wniosek członka; 2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym; 3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach. 2. Tryb odwoływania z funkcji przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu określa regulamin organizacyjny zespołu. Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego § 4. 1. Kadencja zespołu trwa 4 lata. 2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Janowiec.

Id: EGOSK-YUMSC-ZVARQ-CJACT-XKRSM. Podpisany Strona 1

3. Przewodniczący zespołu jest wybierany na 4 letnia kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród pozostałych jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. 4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym. 5. Zadania zespołu interdyscyplinarnego wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. 6. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Janowiec w drodze zarządzenia. 7. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz. 8. Posiedzenie zespołu może być zwołane także na wniosek, co najmniej jednej czwartej liczby członków zespołu. 9. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 10. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz. 11. Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 12. Członkowie zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 13. Siedziba zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu. 14. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu. 15. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Janowiec sprawozdań z pracy zespołu w terminach: 1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne; 2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec. § 6. Uchyla się Uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Gminy Janowiec z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: EGOSK-YUMSC-ZVARQ-CJACT-XKRSM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dominów.

 • uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym.

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Kock na stałe obwody głosowania, określenia ich granic i ustalenia numerów.

 • uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.