Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Stoczek Łukowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 276
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA NR LVI/354/10 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/226/05 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik1.doc Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski

Id: RJPDP-SOJAG-VHEYG-LFJSY-NXLTZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LVI/353/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski.

 • uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Serniki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • uchwała nr XLI/221/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XLI/196/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rachanie lub jej jednostkom organizacyjnym

 • uchwała nr XLI/194/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Rachanie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.