Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-26
Organ wydający:Rada Gminy Sławatycze
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 2147
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR VI/45/2011 RADY GMINY SŁAWATYCZE z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art.6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Sławatycze zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w dniach pracy przedszkola.  § 2. Ustala się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1: - za jedną godzinę realizacji tych świadczeń w wysokości 0,11 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Chomiczewski  

ID: SBTPI-CCYAC-BINTP-WBFSI-YGYUU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4691

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 9 listopada 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Kodeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia czasu pracy realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.3788

  uchwała nr VII / 57 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/40/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr VIII/88/11 Rady Miasta Chełm z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • uchwała nr 108/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Spiczyn.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.310.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w części.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.