Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Gminy Skąpe
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 132 pozycja: 2538
Hasła:opłaty administracyjne

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY SKĄPE z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Na podstawie art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVII/161/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 04 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 19, poz. 383) zmienionej uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 106) zmienionej uchwałą Nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r. Nr 49, poz. 716) § 3 otrzymuje brzmienie: ? § 3. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak

Id: ZMJPA-MINMC-ZGCAB-ITNAR-LVTZA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2012

 • uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia

 • uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 • uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe

 • uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.