Logowanie

Tytuł:

uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 300
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się treść uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko ? Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr XIV/74/07 z dn. 30 sierpnia 2007 r. i nr XXXIX/235/09 z dn.31 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim jak niżej: 1. Wprowadza się zapis w §1.ust. 1 o brzmieniu: ?Miejsko ? Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim zwany dalej Zakładem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), 4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2. § 4.3 otrzymuje brzmienie: ?Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym ? jednostką organizacyjną Gminy Nowogród Bobrzański.? 3. § 4.4 otrzymuje brzmienie: ?Zakład prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki, rachunku ekonomicznego w zakresie uprawnień wynikających z przepisów określających zasady działania samorządowych zakładów budżetowych.? 4. Skreśla się w całości zapis §6 ust. 1 pkt 8 i pkt 10. 5. Skreśla się w całości zapis §6 ust. 10 i ust. 11. 6. § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)? 7. § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ?Przy wydawaniu środków publicznych Zakład jest obowiązany stosować zasady i procedury określone w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).? 8. § 15 otrzymuje brzmienie: ?W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu obowiązują przepisy dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Id: JOKAP-AFKYE-JOAHA-IZRLC-ZSNPT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/311/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ul. Fabrycznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/321/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie Bobrzańskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/292/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie:opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.

 • uchwała nr I/06/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • uchwała nr XXXII/288/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia.

 • uchwała nr LXIX/503/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice i Długie

 • zarządzenie nr 21/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.