Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2364
Hasła:konsultacje społeczne

UCHWAŁA NR X/45/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski Na podstawie art. 5 a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie statutów sołectw i ich zmian. § 2. 1. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców danego sołectwa opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 2. O przeprowadzeniu konsultacji ich sposobie i formie decyduje Wójt Gminy w drodze zarządzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 50 mieszkańców gminy. 3. Zawiadomienie mieszkańców o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z zarządzeniem Wójta przekazuje się sołtysom, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. 1. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy. 2. Wszelkie czynności związane z organizacją oraz obsługą konsultacji przeprowadza Wójt Gminy. § 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie: 1) zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa; 2) wyłożenia projektu statutu do publicznego wglądu: a) w sekretariacie Urzędu Gminy; b) u sołtysa sołectwa; c) zamieszczenie projektu statutu lub jego zmiany na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Z konsultacji przeprowadzonej w formie o której mowa w ust. 1 pkt. 1 sporządza się protokół z zebranymi opiniami i uwagami w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. W przypadku konsultacji przeprowadzonej w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 pisemne opinie i uwagi kieruje się do Wójta Gminy w terminie ustalonym w zawiadomieniu. § 5. 1. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie danego sołectwa, posiadające czynne prawo wyborcze. 2. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. § 6. Wyniki konsultacji oddzielnie dla każdego sołectwa publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. § 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Rady Gminy. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: OEJQV-AOJDJ-AJCRQ-SQUPU-CKANO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 23 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/400/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Miedzyrzec Podlaski przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorzadu terytorialnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/43/2011 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 9 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania

 • uchwała nr IX/71/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondom położonym na terenie Miasta Krasnystaw

 • uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komarówka Podlaska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.