Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-09-28
Organ wydający:Rada Gminy Łuków
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2395
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XIV/64/11 RADY GMINY ŁUKÓW z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Na  podstawie  art.18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:  § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie  Łuków oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubelskiego.  Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.rtf Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe  warunki jego funkcjonowania 

Id: PRXUZ­GFGSF­ZCXSC­LICAY­EYFHC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/115/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie, w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marysin.

 • uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

 • uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków slużebnościami gruntowymi i przesyłu.

 • uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Drelów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.