Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Gościeradów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 2622
Hasła:dożywianie

UCHWAŁA NR XI/49/11 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach  ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591,  z późn.  zm.)  oraz  art.  6 ust.  2 ustawy  z dnia  29  grudnia  2005r.  o ustanowieniu  wieloletniego  programu  ?Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania?  (Dz.  U.  Nr  267,  poz.  2259  z późn.  zm.)  Rada  Gminy  Gościeradów uchwala, co następuje:  § 1. Określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznanego w ramach wieloletniego programu  ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.  § 2. Osobom  i rodzinom,  o których  mowa  w art.  3 pkt  1 ustawy  z dnia  29  grudnia  2005r.  o ustanowieniu  programu  wieloletniego  ?Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania?,  jeżeli  dochód  osoby  samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  w rodzinie  przekracza  150  %  kryterium  dochodowego,  o którym  mowa  odpowiednio  w art.  8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.  zm.) może być przyznana pomoc w formie posiłku na warunkach odpłatności określonych w poniższej tabeli:   

Dochód na osobę w rodzinie liczony procentowo od kryterium dochodowego określonego  w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.  Od 151 % ­ 200 %  Powyżej 201 %  Wysokość zwrotu wydatków poniesionych  na zakup posiłku.  50 %  Pełna odpłatność 

§ 3. Zwrot  wydatków,  o których  mowa  w §  2 następuje  w terminie  30  dni  po  upływie  każdego  miesiąca,  w którym osoba korzystała z pomocy w zakresie dożywiania, na podstawie zestawienia wydatków sporządzonego  przez  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Gościeradowie,  w oparciu  o dane  przekazane  przez  dyrektora  właściwej szkoły.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od daty ogłoszenia.   

Przewodniczący Rady Gminy  Gościeradów  Robert Niedziałek

Id: HWDUV­QBUFV­GBDPA­ATDZD­TUSLJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.128.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.46.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzam nieważność uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.244.3877

  uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? realizowanego w latach 2006 ? 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.22.31

  uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/153/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogom, psychologom i logopedom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Województwo Lubelskie.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-BP-II.4331.349.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 • uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Turobin w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turobin

 • uchwała nr XII/109/2011 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

 • uchwała nr XII/145/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.