Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-11-17
Organ wydający:Rada Gminy Uchanie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 174 pozycja: 2742
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY GMINY UCHANIE z dnia 22 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie  Na  podstawie  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z późn.  zm.)  oraz  art.  4 ust  l  i 2  ustawy  z dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje:  § 1.  Uchwala się ?Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie?, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie.  § 3.  Traci  moc  Uchwała  Nr  VI/24/2011  Rady  Gminy  Uchanie  z dnia  z dnia  28  marca  2011  roku  w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie.  § 4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i wchodzi  w życie  po  upływie 14 dni od ogłoszenia.   

Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy  Wiesław Sajdłowski

Załącznik do Uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 września 2011 r. Zalacznik1.pdf Regulamin utrzymania czystości 2011 ? zał. do uchw.IX?51?2011 

Id: HDYZF­EVOMM­MQOQW­DJUVE­PSJAX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-157/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 498/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej, wielorodzinnej/ z usługami nieuciążliwymi w obrębie miejscowości Rogóźno gmina Tomaszów Lubelski

 • uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług /obsługi komunikacji i usług innych nieuciążliwych/ w obrębie miejscowości Justynówka gmina Tomaszów Lubelski

 • uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Goraj z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Goraju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego

 • zarządzenie nr 424 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.